27102017

Assemblée générale de l'association des parents

Andréck vun der Generalversammlung vun eiser Elterevereenegung, déi hiert 50 Joer Bestoen geféiert huet.